Selecteer een pagina

Ben jij onze nieuwe collega?

Functieomschrijving

Als Auditor binnen de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) doe je werk wat er toe doet. Met jouw frisse constructief kritische blik, zorg je voor aanbevelingen en adviezen die van meerwaarde zijn en handelingsperspectief bieden voor de organisatie. Heb je ervaring met complexe onderzoeken of sta je juist aan het begin van je loopbaan? Heb je affiniteit met dierenwelzijn, voedsel- en productveiligheid en wil je daar een bijdrage aan leveren? Dan ben jij de auditor waar wij naar op zoek zijn!

In verband met uitbreiding van onze formatie en pensionering/doorstroom van een aantal collega’s binnen de NVWA, is de Interne auditdienst op zoek naar kandidaten op verschillende werkterreinen en niveaus, van schaal 11 tot en met schaal 13, waarbij je voor een junior auditor mogelijk start in een aanloopschaal 10.

Wat ga je doen?
Als auditor kom je te werken binnen de Interne auditdienst (IAD) en werk je in opdracht van de Inspecteur-generaal en het senior management van de NVWA. Met onderzoeken met diepgang en scherpte draag je samen met je collega’s bij aan de missie van de NVWA, omdat we staan voor de veiligheid van voedsel- en consumentenproducten, dierenwelzijn en natuur.

Jouw werk binnen de IAD doet ertoe. Of het nu gaat om een auditrapport met relevante conclusies en aanbevelingen of een adviesrapport met scherpe adviezen. Jouw aanbevelingen en adviezen bieden handelingsperspektief voor de opdrachtgever. Daarmee help je de organisatie om relevante risico’s te onderkennen en te mitigeren en de bedrijfsvoering en interne organisatie te verbeteren.

De IAD verricht verschillende soorten audits. Als auditor voer je audits/onderzoeken uit op het gebied van inspecties, keuringen en/of laboratoriumonderzoek of ondersteunende processen. Daarbij strekt het werkgebied zich uit naar alle domeinen en alle niveaus in de organisatie. De operational, financial en IT-audits vragen vaak om maatwerk. Hiervoor ga je in overleg met de opdrachtgever/management van de organisatie om een opdracht te formuleren die toegevoegde waarde biedt. Daarnaast zijn er onderzoeken met een verplicht karakter. Vanuit (EU) wet- en regelgeving zijn diverse audits op het primaire proces voorgeschreven voor de NVWA. Ook zijn er compliance gerichte accreditatie-audits op basis van ISO-normen omdat een deel van de werkzaamheden van de NVWA is geaccrediteerd.

Dus waar je interesse ook ligt: bij interne beheersing, financiële vraagstukken, informatiehuishouding, IT/data-analyse/gegevensverwerking, ISO-accreditatie of gedrag(beïnvloeding), we gaan samen op zoek naar de beste match of combinaties van expertisegebieden.

 (Junior) auditor (Schaal 11, maar mogelijk start je in een aanloopschaal 10)
Als junior auditor maak je deel uit van een onderzoeksteam en verricht werkzaamheden onder leiding van een auditleider. Je werkt samen met collega auditors en eventuele deskundigen binnen de organisatie in wisselende onderzoeksteams. Je bent betrokken bij de voorbereiding (vooronderzoek en plan van aanpak) en de uitvoering (informatieverzameling en analyse) van onderzoeken en de rapportage aan de opdrachtgever.

 (Senior) auditor (Schaal 12-13)
Heb je al meer ervaring? Dan past de functie van senior auditor jou misschien. Als senior auditor ben je een goede gesprekspartner voor de opdrachtgevers van de onderzoeken waar je aan meewerkt. Je coacht de junior auditors om zich te ontwikkelen en tot het beste resultaat te komen. Je bent een vraagbaak voor collega’s en zet anderen in hun kracht. Jouw collega’s weten je dan ook te vinden voor een goed advies.

Als ervaren senior kun je optreden als auditleider. Als auditleider ben je verantwoordelijk voor de aanpak, uitvoering en resultaten van jouw onderzoeken en geef je leiding aan het auditteam. Je bent in staat om een scherpe auditdoelstelling en auditvraag te formuleren die leiden tot een onderzoek dat je opdrachtgever in staat stelt om verbeteringen van betekenis door te voeren. Je bent een stevige sparring partner voor de opdrachtgever en weet je conclusies en aanbevelingen overtuigend te rapporteren. Je verdeelt de taken binnen het auditteam en helpt teamleden indien nodig bij de uitvoering van hun werkzaamheden en hun ontwikkeling.

Functie-eisen

Je bent een kritische onderzoeker met een goed gevoel voor risico’s. Je zoekt van nature de verbinding, waarbij je onpartijdigheid en onafhankelijkheid weet te bewaren. Je bent nieuwsgierig en zelfstartend. Je levert vanuit jouw rol een actieve bijdrage aan de kwaliteit van de onderzoeken, vanuit een gedrevenheid om de organisatie verder te helpen met je scherpe analyses. Je kan methodisch en verantwoord werken, en weet verbanden snel te leggen. Je bent goed in het vormen van een oordeel op basis van een overwogen interpretatie van feiten en neemt verschillende belangen hierin mee.

Je bent in staat hoofdzaken en bijzaken te scheiden en kan een goede vertaling maken van onderzoeksresultaten naar conclusies en aanbevelingen. Je bent een echte teamplayer en weet je netwerken te onderhouden.

Daarnaast zien we graag het volgende:

• Een afgeronde opleiding op WO- en/of HBO-niveau, of bezig met de afronding daarvan. Voor de functie van senior auditor strekt een RO/RE/RA of aanverwante kwalificatie tot aanbeveling.
• Uitstekende schriftelijke en mondelinge communicatievaardigheden.
• Ervaring met of kennis van het auditvak of een (projectmatige)onderzoeksetting is een pré.
• Ervaring met of kennis van het werkveld van de NVWA en relevante wet- en regelgeving is een pré.

Wij zijn op zoek naar breed inzetbare medewerkers, die de ambitie hebben zich verder te ontwikkelen en geïnteresseerd zijn in één of meerdere van de relevante expertisegebieden: IT, financial, operational, compliance of ISO-accreditatie audits. Ook al mis je direct relevante kennis en ervaring als auditor of kennis van de genoemde expertisegebieden, wij nodigen kandidaten uitdrukkelijk uit om te reageren als ze zich herkennen in het functieprofiel en zich aangesproken voelen door de mogelijkheid om complexe onderzoeken te doen in een veelzijdige veranderende omgeving en de geschetste ontwikkelmogelijkheden.

Graag gaan we met jou in gesprek om samen te kijken waar je affiniteit met de werkzaamheden van de IAD ligt en met welke functie een goede match te maken is, ook afhankelijk van de ervaring die je meebrengt en welke opleidingsbehoefte je hebt. Het volgen van een opleiding tot RE/RA/RO behoort tot de mogelijkheden. Het helpt wel als je in je motivatiebrief aangeeft welk werkgebied en soort functie je het meest aanspreekt.

Competenties

Analyseren
• Overtuigingskracht
• Organisatiesensitiviteit
• Oordeelsvorming
• Samenwerken

Algemeen

We vinden het in Nederland heel normaal dat de producten die we gebruiken en alles wat wij eten veilig is. Dat dieren goed worden behandeld, ook als ze voor de slacht bestemd zijn. Groente en fruit willen we gedachteloos kunnen consumeren en ook andere producten zijn ‘natuurlijk’ in orde. We willen onbekommerd in de natuur kunnen wandelen en speelgoed voor onze kinderen kopen zonder achterdocht. Als consumen-ten vertrouwen we daar gewoon op, we nemen het als vanzelfsprekend.

En als dat niet zo is, is het land in rep en roer. En terecht. We zijn tenslotte een geciviliseerd en welvarend land.

Maar we vergeten soms dat bedrijven dagelijks hard werken aan die hoge standaard. Dat het voor ondernemers een hele toer is om aan alle geldende wet- en regelgeving te voldoen. We vergeten ook dat de overheid daarop toe ziet. Want veiligheid klinkt zo eenvoudig, maar dat is het niet.

Wat is de NVWA?

De medewerkers van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) werken dagelijks hard om die standaard te behouden. In gesprek met ondernemers in de horeca, de slachterijen, de plantenteelt en met andere producenten ziet de NVWA toe op de voedsel- en productveiligheid, plantgezondheid en het welzijn van dieren, natuur en milieu. Met (inter)nationale wet- en regelgeving in de hand. We gaan uit van vertrouwen, maar tegen ondernemers die het niet zo nauw nemen, treden we stevig op. In het belang van de samenleving. Zo houden we de risico’s klein.

Wat doet de NVWA?

Het werkterrein van de NVWA is breed. Daarom kijken wij scherp waar de grootste risico’s zitten en waar toezicht het hardst nodig is. Zodat we consumenten en anderen tijdig kunnen informeren. Met inspecties, laboratorium- en opsporingsonderzoeken en communicatie stimuleren we ondernemers zich aan de regels te houden. Zij moeten hun zaken goed op orde hebben, zodat gezondheid, veiligheid en kwaliteit voor mens, dier en natuur voortdurend verzekerd is.

Om import en export mogelijk te maken, voeren we ook keuringen uit. Bedrijven die zich aan de wettelijke bepalingen houden, kunnen hun producten en dieren veilig in de handel brengen. Want met een goede naleving van de wetten en regels versterken zij zowel het vertrouwen in hun eigen producten, als de handelspositie van Nederland.

Waar staat de NVWA voor?

De NVWA staat voor de veiligheid van voedsel en consumentenproducten, dierenwelzijn en natuur. De Rijksoverheid streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever en innovatiever. Dat maakt het werk waardevol en uitdagend.

De NVWA is een uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en bestaat uit vier directies: Handhaven, Keuren, Strategie en Interne Organisatie.

Omschrijving afdeling

Met het uitvoeren van audits/onderzoeken draagt de afdeling actief bij aan de verbetering van toezicht, handhaving en dienstverlening door de NVWA.

De IAD staat de gehele NVWA tot dienst en heeft als taak de organisatie te helpen risico’s in haar bedrijfsvoering te identificeren en zichzelf te verbeteren. Het is van belang dat de NVWA – als onafhankelijke autoriteit – zorgt voor een stevig gepositioneerde, onpartijdige en onafhankelijke interne auditfunctie, met als belangrijkste doel om de integriteit van de interne bedrijfsvoering te borgen door het uitvoeren van beoordelingen op de adequaatheid van de interne beheersing en identificatie van strategische kwetsbaarheden en risico’s voor het realiseren van de strategische doelstellingen van de NVWA. Daarnaast zijn vanuit (EU) wet- en regelgeving diverse audits op het primaire proces voorgeschreven voor de NVWA.

De IAD doet haar werk in verbinding met de organisatie. De IAD adviseert gevraagd en ongevraagd de leiding van de NVWA over risico’s en verbetermogelijkheden met betrekking tot beheersings-, governance- en sturingsaspecten van primaire en ondersteunende processen.

De IAD maakt onderdeel uit van de directie Interne Organisatie en heeft voor de inhoud van haar werk een rechtstreekse onafhankelijke rapportage- en verantwoordingslijn naar de Inspecteur-generaal NVWA.

De formatie van de afdeling telt 16 FTE.

De kwaliteit van de IAD en haar werkwijze en producten zijn onder meer geborgd door de toepassing van de beroepsstandaarden zoals die gebruikt worden door de beroepsverenigingen IIA, NOREA en NBA. De IAD is namens deze beroepsgroepen, als eerste auditdienst binnen de overheid, sinds 17 januari 2017 hiervoor gecertificeerd door de IIA.

De interne auditdienst biedt een uitdagende werkomgeving, waarin enthousiast en collegiaal wordt samengewerkt en medewerkers volop ontwikkelmogelijkheden hebben binnen de IAD en ruime doorstroommogelijkheden binnen de NVWA.

Kerntaken van de IAD

De IAD voert audits uit, stelt rapportages op en adviseert op basis daarvan de leiding van de NVWA met als oogmerk:

• Het verstrekken van aanvullende zekerheid (assurance functie).
• Het (helpen) verbeteren van de interne beheersing (verbeterfunctie).
• Het ondersteunen bij het afleggen van verantwoording (verantwoordingsfunctie).
• Het uitvoering geven aan de interne auditverplichting vanuit artikel 6 van de controleverordening Vo.(EU) nr. 2017/625 (EU-eisen).
• Het verstrekken van verklaringen ten aanzien van diverse regelingen (zoals bijvoorbeeld Vo. (EG) nr. 1306/2013 (ELGF/ELFPO) en ook van de besteding van (Europese) projectgelden.
• Uitvoering geven aan de controle op de uitvoering van de Wet politiegegevens.
• Het voldoen aan verplichtingen ten aanzien van de Raad van Accreditatie v.w.b. geaccrediteerde onderdelen die jaarlijks moeten worden onderworpen aan een interne audit.

Daarnaast is de IAD verantwoordelijk voor het opstellen en beheren van het audit charter en de organisatie en ondersteuning van het Audit Committee van de NVWA.

Arbeidsvoorwaarden

•  Salarisniveau: schaal 11, schaal 12, schaal 13
•  Maandsalaris: Min €3.344 – Max. €6.547 (bruto)
•  Dienstverband: Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
•  Minimaal aantal uren per week: 32
•  Maximaal aantal uren per week: 36

Informatie over de vacature is te verkrijgen bij:

Naam: J.V. (Berniek) Bruinsma, hoofd Interne auditdienst NVWA Telefoonnummer: 06-1548 4102

Naam: W.J.M. (Will) van Dinter, coördinerend senior auditor Interne auditafdeling NVWA Telefoonnummer: 06-21204266

Waar kom je te werken?

De NVWA is een betrokken, sociale werkgever die actief is in een groot en maatschappelijk speelveld. Ons werk als toezichthouder staat in het centrum van de belangstelling. Media, politiek, bedrijfsleven en de Nederlandse burgers volgen ons werk kritisch. Bij de NVWA doe je werk met maatschappelijk belang, jouw werk heeft impact op de veiligheid van voedsel, producten, de gezondheid van planten en dieren en het dierenwelzijn in Nederland.

Wat bieden wij jou?

• Een inwerkprogramma dat past bij jouw functie.
• Ruime opleidings- en/of coaching mogelijkheden voor jouw verdere professionele ontwikkeling.
• Waar de functie het toelaat bieden we jou de ruimte om tijd- en plaats onafhankelijk te werken.
• Er heerst een prettige werksfeer binnen de verschillende locaties en het hoofdkantoor is gevestigd op loopafstand van het Centraal Station in Utrecht.
• Regelmatig leuke activiteiten met je collega’s, zoals onze (inmiddels legendarische) pub-quiz!

Bijzonderheden:

• De sollicitaties worden volgens geldende afspraken in beschouwing genomen, waaronder de CAO Rijk- en NVP-sollicitatiecode.
• Voor werken bij de NVWA is een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) vereist.
• Betreft het een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd en heb je (nog) geen vast dienstverband als rijksambtenaar, dan start je (in beginsel), ter beoordeling van je geschiktheid, met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd.
• Geef duidelijk in je curriculum vitae aan dat je aan de gevraagde opleidingseisen voldoet.
• De selectiecommissie kan referenties inwinnen, maar zal dit altijd vooraf met jou afstemmen.
• Een online screening via bijvoorbeeld zoekmachines of sociale media, kan onderdeel zijn van het selectieproces.
• Een competentietest en/of een assessment kunnen deel uitmaken van de selectieprocedure.
• Een uitgebreide screening A of B door de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD), kan een vereiste zijn voor een aantal functies bij de NVWA (o.a. bij de IOD).
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Geïnteresseerd

Ben je geïnteresseerd, dan zien we graag je sollicitatie tegemoet vóór dinsdag 12 juli 2022 via:

 

j.v.vernooij-bruinsma@nvwa.nl

en

w.j.m.vandinter@nvwa.nl